Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen die op school meer hulp nodig hebben dan het reguliere onderwijs ze kan bieden. De kinderen krijgen meer aandacht omdat de groepen klein zijn en er naast een onderwijzer een klassenassistent aanwezig is die de kinderen begeleidt. De leerlingen gebruiken aangepast lesmateriaal.

Indicatie

Kinderen kunnen niet zomaar naar het speciaal onderwijs. Ze moeten eerst een indicatie hebben. Deskundigen gaan dus kijken of het kind wel echt speciaal onderwijs nodig heeft. Soms kan een kind met een rugzakje toch naar het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs is voor kinderen van 4 tot 20 jaar. Soms mag een kind al eerder naar school of langer blijven. De onderwijsinspecteur moet hiervoor toestemming geven.


Wet op expertisecentra


Het speciaal onderwijs valt onder de Wet op de expertisecentra. In deze wet staat onder andere voor welke kinderen het speciaal onderwijs is, welke scholen er onder het speciaal onderwijs vallen en wat de rol is van de expertisecentra in het speciaal onderwijs. U vindt de wet op www.wetten.overheid.nl.

Voor het speciaal onderwijs hoeft u geen lesgeld te betalen.

Er zijn verschillende soorten speciaal onderwijs. Het onderwijs is afgestemd op de moeilijkheden die de kinderen hebben door hun handicap. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters:

 • Cluster 1
  Onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen
 • Cluster 2
  Onderwijs aan kinderen met hoor/spraak/taalmoeilijkheden
 • Cluster 3
  Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap en kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte
 • Cluster 4
  Onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekt