Doof, slechthorend

Als je kind niet goed hoort of doof is, dan kan dat de communicatie flink in de weg staan. Doofheid is een ingrijpende handicap, maar ook slechthorendheid kan voor flink wat obstakels zorgen. De officiële naam voor doven en slechthorenden is 'mensen met een auditieve beperking'.

Hoe merk je het?

Met de komst van de neonatale gehoorscreening in de eerste twee weken na geboorte, zijn het meestal niet de ouders die problemen met horen het eerste merken. Maar als je kind later pas slechthorend wordt, dan merk je als ouder vaak zelf dat er iets mis is. Je merkt bijvoorbeeld dat je kind niet of nauwelijks reageert op bepaalde geluiden, of dat het niet (goed) gaat praten.

Vraag spoedig advies

Het is in ieder geval belangrijk om zo spoedig mogelijk advies te vragen en je kind te laten onderzoeken. Hoe eerder wordt ontdekt dat er met het gehoor van het kind wat aan de hand is, des te eerder kun je maatregelen nemen die van belang zijn voor het kind. En des te sneller kun je gericht beginnen aan het stimuleren van geluidsbeleving en de taal- en spraakontwikkeling.

Gehoorapparaat

Steeds meer dove jongeren krijgen een cochleaire implant, een ingebouwd gehoorapparaat. Hierdoor kunnen ze gesproken taal net zo goed horen als slechthorenden. Een hoortoestel helpt je kind om geluiden beter te horen en gesprekken beter te verstaan. Maar eerst krijgt je kind een audiologisch onderzoek. Er wordt dan gekeken welk hoortoestel het beste past bij het gehoorverlies. Meestal worden verschillende toestellen uitgeprobeerd om te kijken waar het kind het beste op reageert.

Gebarentaal

Nederlands met ondersteunende Gebaren (gebarentaal) wordt vooral gebruikt door plotsdove, laatdove en ernstig slechthorende mensen. Het gebruik van ondersteunende gebaren zorgt voor een betere communicatie in de eigen luisteromgeving.

Spraakafzien (liplezen)

Jongeren leren spraakafzien bij de logopediste en op de speciale scholen en instituten. Er zal steeds een individuele afweging worden gemaakt in hoeverre een jongere leert om spraak te horen, of om spraak af te zien, of om gebaren te gebruiken. Steeds vaker wordt een mix van deze methodes gebruikt om tot een optimale communicatie te komen.

Onderwijs

Sommige slechthorende jongeren kunnen naar een 'gewone' school. Deskundigen zijn het nog niet eens over de wenselijkheid hiervan. Maar kies je voor een reguliere school, dan kan je kind in aanmerking komen voor een Rugzak. Met dit plan krijgt je kind een bepaald budget toegekend, waarmee je als ouders kunt kiezen of dit in het speciaal of in het gewoon onderwijs wordt besteed. Via het Regionaal Expertise Centrum (REC) kun je als ouder onder andere informatie en begeleiding krijgen voor je kind.


Links over dit onderwerp

www.kinderboekenstad.nl
10 verhalen in gebarentaal.

www.nvvs.nl

Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.

www.doof.nl
Site met allerlei informatie over doofheid.

www.simea.nl
Siméa is de branchevereniging voor onderwijs aan en zorg voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven.

www.oudersenrugzak.nl
informatie over het aanvragen van een rugzakje voor je kind.

www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl

De site Speciaal onderwijs is gemaakt om iedereen die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws.

www.gebarencentrum.nl
landelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse gebarentaal (NGT) en Nederlands met gebaren (NmG).

www.dovenschap.nl
Belangenorganisatie voor doven in Nederland.

www.ncbd.nl
Nederlandse Christelijke Bond van Doven.

www.fodok.nl
Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met spraaktaalmoeilijkheden.

www.nsdsk.nl
De NSDSK is een kennisorganisatie op het gebied van Taal en Gehoor.