ODD-CD

Jongeren kunnen regelmatig opstandig en zelfs agressief gedrag vertonen. Dit is een vrij normaal verschijnsel. Maar gaat het om ernstig negatief gedrag dat vaker voorkomt en plotseling optreedt zonder directe aanleiding? Dan kan er wel eens sprake zijn van een oppositioneel opstandige gedragsstoornissen (ODD, Oppositional Defiant Disorder) en antisociale gedragsstoornissen (CD, Conduct Disorders).

Jongeren met een oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (ODD) zijn moeilijk in de opvoeding, luisteren slecht en zijn opstandig. Maar in feite zijn ze niet gewelddadig. Bij een antisociale gedragsstoornis (CD) heeft de jongere een gebrek aan respect voor de rechten en gevoelens van anderen.

Hoe herken je het?


Als ouder is het soms moeilijk om alleen maar te lezen over de problemen die je kind heeft met ODD of CD. Onderstaande omschrijvingen doen geen recht aan de andere kanten van je kind. Jongeren met deze stoornissen kunnen namelijk ook lief en aardig zijn. Het gedrag slaat alleen heel snel en bij de minste of geringste aanleiding om in negatief gedrag.

Kenmerken bij ODD

 

 • vaak driftig
 • verzetten tegen regels, weigeren zich te voegen naar wat de volwassene vraagt
 • vaak ruzie maken met volwassenen
 • anderen met opzet ergeren
 • anderen de schuld geven van eigen fouten
 • vaak prikkelbaar, vaak ergeren
 • vaak boos of gepikeerd
 • hatelijk en wraakzuchtig


Kenmerken bij CD

 

 • pesten, bedreigen, intimideren
 • gebruik van wapens en aanbrengen van lichamelijk letstel
 • aanzetten tot vechten
 • mishandel en van mens en dier
 • dwingen tot seksueel contact
 • stelen, liegen en vernielen met de bedoeling ernstige schade aan te richten
 • spijbelen en weglopen van huis


Oorzaak en beloop


Een gedragsstoornis is aangeboren en niet te genezen. De jongere en zijn ouders moeten ermee leren omgaan en samen de beste manier hiervoor vinden. De stoornis zit in de aanleg en rijping en ontwikkeling van het zenuwstelsel. Op latere leeftijd kan de invloed van leeftijdgenoten ook nog een rol spelen in het ontstaan van een gedragsstoornis.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de ouders te helpen beter met het moeilijke gedrag van het kind om te gaan en het kind te helpen beter te reageren op de problemen van het dagelijkse leven. Ook de school moet worden betrokken bij de behandeling. Jongeren die ook nog ADHD hebben, zijn vaak gebaat bij geneesmiddelen. Uit onderzoek blijkt dat de gedragsproblemen in de loop van een half jaar tot een jaar kunnen afnemen onder invloed van de behandeling.

Opvoedingsondersteuning


De ouders krijgen hulp bij de opvoeding. Zij maken zich een aantal opvoedvaardigheden eigen, waardoor ze invloed kunnen uitoefenen op het ongewenste en gewenste gedrag van hun kind.

Aanpak op school

Het is bijna altijd nodig dat er ook op school op een speciale manier op het gedrag van de jongere wordt gereageerd. Informatie over het psychiatrisch onderzoek van de jongere kan de leerkracht helpen het gedrag beter te begrijpen.

Sociale vaardigheden

Jongeren met gedragsstoornissen missen vaardigheden in het contact met anderen en in het verstandig oplossen van de problemen van alledag. In groepsverband leren ze vaardigheden in de communicatie en oog te hebben voor de gevoelens van anderen.

Medicijnen

Geneesmiddelen worden vooral voorgeschreven als ook ADHD voorkomt. Medicijnen hebben niet alleen effect op de ADHD-symptomen, maar ook op die van de gedragsstoornissen. De behandeling bestaat nooit alleen uit medicatie, maar ook altijd uit de eerder besproken vaardigheidstraining.

Kijk voor meer informatie op de website www.balansdigitaal.nl
Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-stoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ODD-CD.