Geindiceerde hulp

Soms zijn er omstandigheden dat een jongere (tijdelijk) ergens anders wordt opgevangen. Bureau Jeugdzorg geeft dan een ‘indicatiebesluit’ af. Dit heet geïndiceerde hulp. Er zijn verschillende vormen:

Residentiële behandelgroepen
: in een residentiële behandelgroep wonen ongeveer acht jongeren samen onder begeleiding van een team groepsleiders. Voor elke jongere wordt apart een begeleidingsprogramma gemaakt. Gericht op het aanpakken van de problemen.

Dagbehandeling: bij dagbehandeling woont de jongere thuis en gaat overdag naar de instelling die de hulpverlening aanbiedt. Hier krijgt hij of zij hulp op maat op de groep en werkt het aan zijn eigen leerdoelen. Als het nodig is, krijgt de jongere ook individuele begeleiding. Ook ouders krijgen begeleiding.

Intensief ambulante hulp: er zijn verschillende vormen van intensief ambulante hulp: oudergesprekken, gezinsgesprekken, videohome-training of individuele therapie. De hulp vindt meestal thuis plaats maar soms ook bij een hulpverlenende instantie.

Pleegzorg: pleegzorg betekent kort gezegd een huis bieden aan een kind of jongere die (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Het meisje of de jongen woont dan zolang dat nodig is bij een ander gezin. Dit kan bij familie of bij een onbekend gezin zijn.

Zelfstandigheidstrainingen: hierbij oefenen jongeren onder begeleiding in het zelfstandig wonen. Ze leren onder andere koken, met geld omgaan, sociale contacten onderhouden en het hebben en behouden van een dagbesteding.