ODD - CD

Alle kinderen halen wel eens streken uit of liggen blind van woede languit op de grond. Gedrag dat elke ouder op z’n tijd zal herkennen bij zijn kind. Maar gaat het om ernstig negatief gedrag dat vaker voorkomt en plotseling optreedt zonder directe aanleiding? Dan kan er wel eens sprake zijn van een oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD, Oppositional Defiant Disorder) en antisociale gedragsstoornissen (CD, Conduct Disorders).

Kinderen met een oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (ODD) zijn moeilijk in de opvoeding, ongehoorzaam en opstandig. Maar in feite zijn ze niet gewelddadig. Bij een antisociale gedragsstoornis (CD) heeft het kind een gebrek aan respect voor de rechten en gevoelens van anderen.

Hoe herken je het?


Als ouder is het soms moeilijk om alleen maar te lezen over de problemen die je kind heeft met ODD of CD. Onderstaande omschrijvingen doen geen recht aan de andere kanten van het kind. Kinderen met deze stoornissen kunnen namelijk ook lief en aardig zijn. Het gedrag slaat alleen heel snel en bij de minste of geringste aanleiding om in negatief gedrag.

Kenmerken bij ODD

 

 • vaak driftig
 • verzetten tegen regels, weigeren zich te voegen naar wat de volwassene vraagt
 • vaak ruzie maken met volwassenen
 • anderen met opzet ergeren
 • anderen de schuld geven van eigen fouten
 • vaak prikkelbaar, vaak ergeren
 • vaak boos of gepikeerd
 • hatelijk en wraakzuchtig


Kenmerken bij CD

 

 • pesten, bedreigen, intimideren
 • gebruik van wapens en aanbrengen van lichamelijk letstel
 • aanzetten tot vechten
 • mishandeling van mens en dier
 • dwingen tot seksueel contact
 • stelen, liegen en vernielen met de bedoeling ernstige schade aan te richten
 • spijbelen en weglopen van huis


Oorzaak en beloop

Een gedragsstoornis is aangeboren en niet te genezen. Het kind en jullie als ouders moeten ermee leren omgaan en samen de beste manier hiervoor vinden. De stoornis zit in de aanleg en rijping en ontwikkeling van het zenuwstelsel. Op latere leeftijd kan de invloed van leeftijdgenoten ook nog een rol spelen in het ontstaan van een gedragsstoornis.

Uit onderzoek blijkt dat vooral antisociaal gedrag op de kinderleeftijd (onder de 10 jaar) een voorspellende waarde heeft voor later optredende ernstige, met name gewelddadige, delinquentie.


Behandeling

De behandeling is erop gericht ouders te helpen beter om te gaan met het moeilijke gedrag van het kind en het kind te helpen beter te reageren op de problemen van het dagelijkse leven. Ook de school moet worden betrokken bij de behandeling. Kinderen die ook nog ADHD hebben, zijn vaak gebaat bij geneesmiddelen. Uit onderzoek blijkt dat de gedragsproblemen in de loop van een half jaar tot een jaar kunnen afnemen onder invloed van de behandeling.

Opvoedingsondersteuning


Als ouders krijg je hulp bij de opvoeding. Je maakt je een aantal opvoedvaardigheden eigen, waardoor je invloed kan uitoefenen op het ongewenste en gewenste gedrag van je kind.

Aanpak op school

Het is bijna altijd nodig dat er ook op school op een speciale manier op het gedrag van je kind wordt gereageerd. Informatie over het psychiatrisch onderzoek van je kind kan de leerkracht helpen het gedrag beter te begrijpen.

Sociale vaardigheden

Kinderen met gedragsstoornissen missen vaardigheden in het contact met anderen en in het verstandig oplossen van de problemen van alledag. In groepsverband leren ze vaardigheden in de communicatie en oog te hebben voor de gevoelens van anderen.

Medicijnen

Geneesmiddelen worden vooral voorgeschreven als ook ADHD voorkomt. Medicijnen hebben niet alleen effect op de ADHD-symptomen, maar ook op die van de gedragsstoornissen. De behandeling bestaat nooit alleen uit medicatie, maar ook altijd uit de eerder besproken vaardigheidstraining.

Kijk voor meer informatie op de website www.balansdigitaal.nl
Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-stoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ODD-CD.