Cursussen en trainingen

De afgelopen jaren hebben wij veel trainingen en cursussen ontwikkeld. De meeste trainingen zijn op maat gemaakt naar aanleiding van een specifieke vraag vanuit een instelling. Een over-

zicht hiervan vindt u hieronder.  Mocht u een cursus/bespreking van een onderwerp georga-

niseerd zien binnen uw instelling die niet in onderstaande lijst voorkomt, dan ontwikkelen wij deze binnen ons kenniscentrum graag voor u. Laat het ons weten als u vragen heeft buiten de genoemde onderwerpen.

 

Pedagogische thema’s


 • Kinderen thuis en op school
 • Agressief gedrag thuis en in de groep
 • Angst
 • Jaloezie
 • Kind en televisie
 • Pesten
 • Zelfbeeld - zelfvertrouwen
 • In de puberteit
 • Omgaan met elkaar
 • Seksuele opvoeding
 • Spel, speelgoed en ontwikkeling
 • Straffen en belonen
 • Taalontwikkeling
 • Sociale en emotionele ontwikkeling

 

 

Algemene thema’s


 • Omgaan met traumatische gebeurtenissen (ouders, medewerkers., kinderen)
 • Introductiecursus (nieuwe medewerkers)
 • Stagebeleid en stagebegeleiding
 • Omgaan met ADHD   
 • Bijzondere zorg kinderen
 • Omgaan met heimwee
 • Communiceren met ouders
 • Autisme en aanverwante stoornissen

 


Diversen


 • Groepswerkplannen
 • Teamsamenwerking en teambegeleiding
 • Functioneringsgesprekken
 • Zelfstandigheidtraining (op kamers)
 • Sociaal klimaat in de instelling

 

 

LET OP 

 

Er is een nieuwe training voor groepsleiding ontwikkeld: Kernkwaliteiten.

De training geeft inzicht in de kwaliteiten van individuen, maar ook in de kwaliteiten van een team. Daarnaast speelt teambuilding een grote rol.

In het ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan de theorie rondom de kernkwa-

dranten (van Daniël Hoffman). Groepsleiding onderzoekt in teamverband de kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen van het eigen team. Vervolgens verdiept ieder team zich in de kwaliteiten en valkuilen van de collega-teams.

 

In het middagprogramma heeft een creatieve invalshoek. Met een creatieve activiteit kijken we naar de kernkwaliteiten van de individuele personen binnen een team. Zijn er patronen in de communicatie en rolverdeling, komen de kwaliteiten van ieder teamlid voldoende tot uiting, …?

De training is inmiddels op twee internaten met veel enthousiasme ontvangen!

 

 

Individuele kindbegeleiding


Regelmatig lopen groepsleiding en/of ouders aan tegen gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Het KennisWeb kan middels een screenend diagnostisch onderzoek en observaties een advies geven over de mogelijke vervolgstappen. In sommige gevallen verwijzen we door naar Jeugdzorg of andere instellingen. Wanneer nodig wordt ouders in dit proces begeleiding aangeboden. Soms zijn de problemen niet ‘zwaar’ genoeg voor een doorverwijzing, maar is het gedrag van het kind op de groep wel degelijk zorgwekkend. Het KennisWeb kan in deze gevallen een individuele kindbegeleiding bieden. In maximaal 5 sessies krijgt het kind ondersteuning geboden.

 

Sova-training 


Sinds twee jaar verzorgen we op diverse instellingen een sociale vaardigheidstraining. In deze training leren kinderen hoe zij op een handige manier met anderen kunnen omgaan. De training kan worden gegeven aan een groepje waar extra aandacht voor nodig is, of aan bijv. alle 7-jarigen van de instelling. Deze sova-training is speciaal ontwikkeld voor het schipperskind. Onderwerpen, zoals ‘omgaan met heimwee’, komen in deze training aan bod. Wij doen dit met veel plezier en de reacties van kinderen, ouders en groepsleiding zijn positief. Momenteel is Het KennisWeb bezig om te kijken of we de sova-training gesponsord kunnen krijgen via sectorgebonden instanties. Er is een verzoek neergelegd bij het bestuur BSOS. Mocht het bestuur BSOS positief reageren dan is het voor ons mogelijk de sova-training aan u aan te bieden buiten de voor uw internaat beschikbare uren. Dit verzoek is gedaan voor alle kinderen uit groep 4, maar ook voor de groepen kinderen met extra aandacht. Hier later dus meer over.